Obchodní akademie
Mohelnice
Bakaláři
Jídelníček
Facebook
Přihlášení
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Obecné informace

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru pro školní rok 2019/2020

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru 18-20-M/01 Informační technologie pro školní rok 2019/2020 

Počet volných míst: 10

Termín 2. kola přijímacího řízení: průběžně do 30. 6. 2019

Přihlášky budou přijímány průběžně do naplnění kapacity oboru.

Přihláška ke studiu je ke stažení na stránkách školy zde nebo  také na webových stránkách MŠMT

Součásti přihlášky:

  • ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Tyto doklady nemusí být součástí přihlášky, pokud je klasifikace za příslušné ročníky na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu nepožadujeme.

Doklady v jiném než českém a slovenském jazyce jsou předkládány úředně přeloženy.

Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušku.

Kritéria přijetí

Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle dosažených studijních výsledků na základní škole. 

Přijati nebudou uchazeči

  • kteří měli vážnější kázeňské problémy,
  • kteří byli klasifikováni z některého předmětu stupněm 5

Cizí státní příslušníci nebudou přijati v případě, že neprokáží trvalý nebo přechodný pobyt v ČR, a v případě, že neprokáží postačující schopnosti komunikace v češtině.

 

Ing. Josef Peškar
ředitel školy

 

2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru pro školní rok 2019/2020

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2019/2020 

Počet volných míst: 16

Termín 2. kola přijímacího řízení: průběžně do 30. 6. 2019

Přihlášky budou přijímány průběžně do naplnění kapacity oboru.

Přihláška ke studiu je ke stažení na stránkách školy zde nebo  také na webových stránkách MŠMT

Součásti přihlášky:

  • ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Tyto doklady nemusí být součástí přihlášky, pokud je klasifikace za příslušné ročníky na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu nepožadujeme.

Doklady v jiném než českém a slovenském jazyce jsou předkládány úředně přeloženy.

Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušku.

Kritéria přijetí

Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle dosažených studijních výsledků na základní škole. 

Přijati nebudou uchazeči

  • kteří měli vážnější kázeňské problémy,
  • kteří byli klasifikováni z některého předmětu stupněm 5

Cizí státní příslušníci nebudou přijati v případě, že neprokáží trvalý nebo přechodný pobyt v ČR, a v případě, že neprokáží postačující schopnosti komunikace v češtině.

 

Ing. Josef Peškar
ředitel školy

 

Všichni uchazeči o studium na naší škole skládají jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura (specifikace na stránkách CERMAT) a předmětu matematika a její aplikace (specifikacena stránkách CERMAT)Realizaci písemných testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Přihlášky ke studiu odevzdá uchazeč nejpozději do 1. 3. 2019.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nepožadujeme.

Pro uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami je délka trvání testu navýšena dle doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Posudek je nutné odevzdat společně s přihláškou. 

Jednotné přijímací zkoušky se konají v termínu 12. a 15. dubna 2019. Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 13. a 14. května 2019.

V souladu s § 60 odst. 6 školského zákona č. 561/2004 se jednotná zkouška netýká oborů přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Sdělení MŠMT - termíny konání jednotných příjímacích zkoušek.

Informace k jednotné přijímací zkoušce - CERMAT.

Informace k přijímacímu řízení naleznete na webových stránkách MŠMT.

Další informace k přijímacímu řízení naleznete také na webových stránkách Olomouckého kraje.


Čtyřleté denní studium

Studijní obory a počty žáků přijímaných do 1. ročníku (čtyřleté studium)

Kód studijního oboru

Studijní obor

Počet tříd

Počet žáků

18-20-M/01

Informační technologie

1

30

63-41-M/02

Obchodní akademie

1

30 


Pomaturitní zkrácené studium

Studijní obory a počty žáků přijímaných do 1. ročníku (jednoleté pomaturitní zkrácené studium, denní forma)

Kód studijního oboru

Studijní obor

Počet tříd

Počet žáků

63-41-M/02

Obchodní akademie

0,5

15


Studijní obory a počty žáků přijímaných do 1. ročníku (dvouleté pomaturitní zkrácené studium, denní forma)

 

Kód studijního oboru

Studijní obor

Počet tříd

Počet žáků

18-20-M/01

Informační technologie

0,5

15

 

Dny otevřených dveří na naší škole se konají:

 

kdykoli po telefonní domluvě - 583 430 507

Mapa

Kontakt


Obchodní akademie
Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice
tel: 583 430 506
oam@oam.cz


2017 OA Mohelnice
čez     facebook     prodecad     prodecad     prodecad