Obchodní akademie
Mohelnice
Bakaláři
Jídelníček
Facebook
Přihlášení
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Výsledky

Výsledky přjímacího řízení

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 38 Nahlížení do spisu, mohou uchazeči o studium a jejich zástupci v pondělí 29. 4. 2019 v době od 13.30 do 15.30 v budově školy v kanceláři ředitele školy nahlížet do spisu k přijímacímu řízení.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení. 

Obchodní akademie

Informační technologie

 

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče o studium: 
           
63-41-M/02 Obchodní akademie    
           
  Body ZŠ Body CJL Body MAT Body celkem Pořadí
  64 32 19 115 1
  10 22 11 43 17
           
18-20-M/01 Informační technologie    
           
  Body ZŠ Body CJL Body MAT Body celkem Pořadí
  64 50 43 157 1
  20 18 12 50 30

  

Informace pro uchazeče o studium - zápisový lístek

§60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

§60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

 

Mapa

Kontakt


Obchodní akademie
Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice
tel: 583 430 506
oam@oam.cz


2017 OA Mohelnice
čez     facebook     prodecad     prodecad     prodecad