Obchodní akademie
Mohelnice
Bakaláři
Jídelníček
Facebook
Přihlášení
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Ubytovací řád pro veřejnost

Pro fyzické osoby


Ubytovací řád pro organizace a kolektivy

 1. Úvod

Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82 poskytuje na základě přílohy k dodatku ZL č.j. 34612/98-21

ubytování organizacím a různým skupinám dle následujících podmínek:

 1. Ubytování je možno poskytnout pouze za předpokladu volné kapacity na DM.
 2. Ubytování je nutno sjednat předem na sekretariátě školy - telefon 583 430 506.
 3. Žadatel předloží objednávku, která obsahuje:
 • termín ubytování
 • počet osob
 • dělení na muže a ženy
 • jméno, příjmení, adresu a kontakt zodpovědné osoby
 • u dětských kolektivů zabezpečení dozoru
 • další specifické požadavky (denní a noční režim).
 1. O ubytování bude sepsána smlouva a při jejím podpisu bude příp. do pokladny školy složena záloha ve výši 10 % z vypočtené denní částky.
 2. Žadatel bude seznámen s kalkulací na osobu a den.
 3. Zabezpečení ubytování
 1. Pověřený pracovník školy předá proti podpisu sjednanou ubytovací kapacitu osobě, která je  vedoucí ubytovací skupiny. V předávacím protokolu budou průkazně vyznačena všechna specifika ubytovacích  prostor – např. stav malby, osvětlení, nábytku, balkonů, dveří, toalet, apod.
 1. Pověřený pracovník školy proškolí výše uvedenou osobu ve smyslu BOZP a PO (upozorní zejména na zákaz kouření a zákaz požívání alkoholických nápojů ve školním zařízení).
 1. Pověřený pracovník školy zapíše žadatele o ubytování do ubytovací knihy. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníkovi ihned po příchodu svůj občanský průkaz  nebo platný cestovní pas a seznam skupiny ubytovaných s veškerými požadovanými údaji . Se zahraničními hosty pověřený pracovník vypíše „Domovní knihu“, kde se  cizinci podepíší, potom vystaví pokladní stvrzenku (pokud není fakturace) a předá  sjednanou ubytovací kapacitu. Originál zápisu „Domovní knihy“ je odeslán na Inspektorát cizinecké policie Žulová .
 1. Při  početně velkých akcích pověřený pracovník školy vydá proti podpisu vedoucímu ubytovací skupiny patřičný počet povlečení, které po skončení ubytování ve stejném množství převezme.
 1. Při skončení ubytování projde pověřený pracovník školy s vedoucím skupiny všechny prostory, které skupina během ubytování užívala a zkontroluje jejich stav.
 1. Jakékoliv rozdíly (poškození, zcizení, apod.) vyznačí pracovník školy do protokolu a ten nechá podepsat ubytovaným. Při okamžité hotovostní úhradě škody, vystaví pokladní stvrzenku.
 1. Zjistí-li ubytovaný  poškození inventáře při  nebo ihned po předání pokoje, závadu na zařízení ihned ohlásí ubytovateli. Může žádat o nový pokoj. Pokud během ubytování dojde k závadě, která by mohla ohrozit jeho zdraví nebo život  (poškození elektroinstalace, rozbití okna, apod) tuto skutečnost nahlásí ubytovateli, v případě jeho nepřítomnosti podá informaci na tel. číslo:603 167 292 Mgr. Hamřík.
 1. Probíhá-li ubytování souběžně s běžným provozem domova mládeže musí ubytovaná skupina respektovat denní režim domova mládeže, který je vyvěšen ve vestibulu domova mládeže a dodržovat noční klid.
 1. Při ubytování dětí a mládeže do 18-ti let je žadatel o ubytování povinen zabezpečit pedagogický dozor podle příslušných pedagogických předpisů pro školní zařízení. Totéž se týká i sportovních skupin,  nebo jiných organizací.

III.  Povinnosti ubytovaných

 1. Ubytovaný je povinen zachovávat zásady ohleduplnosti vůči ostatním ubytovaným.
 1. Je zakázáno demontovat a poškozovat jakýkoliv inventář domova mládeže.
 1. Domov mládeže je školské zařízení, proto je v celém areálu přísně zakázáno:
 • kouření
 • konzumace alkoholu
 • přechovávání a  konzumace drog
 • Tento zákaz se vztahuje i na všechny dospělé osoby.
 1. Je přísně zakázáno přivádění osob, které nejsou ubytovány na domově mládeže a tyto zvát na pokoje.
 1. Pro návštěvy je k dispozici vestibul domova mládeže.
 2. Vznikne-li porucha na elektroinstalaci, vodoinstalaci nebo jiném zařízení, nahlaste tuto poruchu pověřenému pracovníkovi školy. Je zakázáno snažit se provést  opravu vlastními silami, vyčkejte příchodu pracovníka školy, který je způsobilý  k provedení  oprav.
 1. Je zakázáno otevírat uzamčené skříňky, poškozovat výzdobu na pokojích a přemisťovat zařízení inventáře.
 1. Je zakázáno vstupovat na domov mládeže přes balkony  nebo přelézat přes balkony.
 1. Z požárních a bezpečnostních důvodů je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče, kromě spotřebičů sloužících k osobní hygieně.
 1. Při opuštění pokoje tento uzamykejte.
 1. V pokoji a dalších prostorách domova mládeže nesmí ubytovaný přemísťovat zařízení domova mládeže.
 1. Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen dodržovat pořádek a čistotu v celém objektu a zachovávat noční klid v době od 22:00hod. do 6:45 hod.
 1. Ubytovaný je povinen při odchodu uzavřít okna, zhasnout v pokoji a uzamknout dveře.
 1. Uhrazením zálohy či celé sjednané ceny za pokoj bere ubytovaný tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.

Závěrečná ustanovení

 1. Hrubé porušení pravidel BOZP, PO, ubytovacího řádu, vandalismus a rušení nočního klidu mohou  vést k okamžitému zrušení ubytování bez náhrady. 
 1. Smlouva o ubytování musí být podepsána pouze osobou, která je ze zákona  oprávněna jednat za danou organizaci nebo skupinu.
 1. Pokud nedojde ke shodě, budou dlužné částky za ubytování, poškození nebo zcizení inventáře vymáhány soudní cestou.
 1. Zjistí-li ubytovaný, že ubytování neodpovídá smluvním podmínkám, má právo tuto skutečnost  reklamovat. Reklamaci je třeba uplatnit u pověřeného pracovníka školy,  nebo přímo na sekretariátě školy a to bez zbytečného odkladu.
 1. Ubytovaný  opustí pokoj do 9:00 hodin v den, kdy mu končí pobyt.

Tento řád nabývá účinnosti dnem  1. září 2008

V Mohelnici dne 31. srpna 2008

ředitel školy a DM

 

Pro skupiny


Ubytovací řád pro organizace a kolektivy

 1. Úvod

Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82 poskytuje na základě přílohy k dodatku ZL č.j. 34612/98-21

ubytování organizacím a různým skupinám dle následujících podmínek:

 1. Ubytování je možno poskytnout pouze za předpokladu volné kapacity na DM.
 2. Ubytování je nutno sjednat předem na sekretariátě školy - telefon 583 430 506.
 3. Žadatel předloží objednávku, která obsahuje:
 • termín ubytování
 • počet osob
 • dělení na muže a ženy
 • jméno, příjmení, adresu a kontakt zodpovědné osoby
 • u dětských kolektivů zabezpečení dozoru
 • další specifické požadavky (denní a noční režim).
 1. O ubytování bude sepsána smlouva a při jejím podpisu bude příp. do pokladny školy složena záloha ve výši 10 % z vypočtené denní částky.
 2. Žadatel bude seznámen s kalkulací na osobu a den.
 3. Zabezpečení ubytování
 4. Pověřený pracovník školy předá proti podpisu sjednanou ubytovací kapacitu osobě, která je vedoucí ubytovací skupiny. V předávacím protokolu budou průkazně vyznačena všechna specifika ubytovacích prostor – např. stav malby, osvětlení, nábytku, balkonů, dveří, toalet, apod.
 5. Pověřený pracovník školy proškolí výše uvedenou osobu ve smyslu BOZP a PO (upozorní zejména na zákaz kouření a zákaz požívání alkoholických nápojů ve školním zařízení).
 6. Pověřený pracovník školy zapíše žadatele o ubytování do ubytovací knihy. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníkovi ihned po příchodu svůj občanský průkaz nebo platný cestovní pas a seznam skupiny ubytovaných s veškerými požadovanými údaji . Se zahraničními hosty pověřený pracovník vypíše „Domovní knihu“, kde se cizinci podepíší, potom vystaví pokladní stvrzenku (pokud není fakturace) a předá sjednanou ubytovací kapacitu. Originál zápisu „Domovní knihy“ je odeslán na Inspektorát cizinecké policie Žulová .
 7. Při početně velkých akcích pověřený pracovník školy vydá proti podpisu vedoucímu ubytovací skupiny patřičný počet povlečení, které po skončení ubytování ve stejném množství převezme.
 8. Při skončení ubytování projde pověřený pracovník školy s vedoucím skupiny všechny prostory, které skupina během ubytování užívala a zkontroluje jejich stav.
 9. Jakékoliv rozdíly (poškození, zcizení, apod.) vyznačí pracovník školy do protokolu a ten nechá podepsat ubytovaným. Při okamžité hotovostní úhradě škody, vystaví pokladní stvrzenku.
 10. Zjistí-li ubytovaný poškození inventáře při nebo ihned po předání pokoje, závadu na zařízení ihned ohlásí ubytovateli. Může žádat o nový pokoj. Pokud během ubytování dojde k závadě, která by mohla ohrozit jeho zdraví nebo život (poškození elektroinstalace, rozbití okna, apod) tuto skutečnost nahlásí ubytovateli, v případě jeho nepřítomnosti podá informaci na tel. číslo:603 167 292 Mgr. Hamřík.
 11. Probíhá-li ubytování souběžně s běžným provozem domova mládeže musí ubytovaná skupina respektovat denní režim domova mládeže, který je vyvěšen ve vestibulu domova mládeže a dodržovat noční klid.
 12. Při ubytování dětí a mládeže do 18-ti let je žadatel o ubytování povinen zabezpečit pedagogický dozor podle příslušných pedagogických předpisů pro školní zařízení. Totéž se týká i sportovních skupin, nebo jiných organizací.

III. Povinnosti ubytovaných

 1. Ubytovaný je povinen zachovávat zásady ohleduplnosti vůči ostatním ubytovaným.
 2. Je zakázáno demontovat a poškozovat jakýkoliv inventář domova mládeže.
 3. Domov mládeže je školské zařízení, proto je v celém areálu přísně zakázáno:
 • kouření
 • konzumace alkoholu
 • přechovávání a konzumace drog

Tento zákaz se vztahuje i na všechny dospělé osoby.

 1. Je přísně zakázáno přivádění osob, které nejsou ubytovány na domově mládeže a tyto zvát na pokoje.
 2. Pro návštěvy je k dispozici vestibul domova mládeže.
 3. Vznikne-li porucha na elektroinstalaci, vodoinstalaci nebo jiném zařízení, nahlaste tuto poruchu pověřenému pracovníkovi školy. Je zakázáno snažit se provést opravu vlastními silami, vyčkejte příchodu pracovníka školy, který je způsobilý k provedení oprav.
 4. Je zakázáno otevírat uzamčené skříňky, poškozovat výzdobu na pokojích a přemisťovat zařízení inventáře.
 5. Je zakázáno vstupovat na domov mládeže přes balkony nebo přelézat přes balkony.
 6. Z požárních a bezpečnostních důvodů je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče, kromě spotřebičů sloužících k osobní hygieně.
 7. Při opuštění pokoje tento uzamykejte.
 8. V pokoji a dalších prostorách domova mládeže nesmí ubytovaný přemísťovat zařízení domova mládeže.
 9. Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen dodržovat pořádek a čistotu v celém objektu a zachovávat noční klid v době od 22:00hod. do 6:45 hod.
 10. Ubytovaný je povinen při odchodu uzavřít okna, zhasnout v pokoji a uzamknout dveře.
 11. Uhrazením zálohy či celé sjednané ceny za pokoj bere ubytovaný tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.

Závěrečná ustanovení

 1. Hrubé porušení pravidel BOZP, PO, ubytovacího řádu, vandalismus a rušení nočního klidu mohou vést k okamžitému zrušení ubytování bez náhrady.
 2. Smlouva o ubytování musí být podepsána pouze osobou, která je ze zákona oprávněna jednat za danou organizaci nebo skupinu.
 3. Pokud nedojde ke shodě, budou dlužné částky za ubytování, poškození nebo zcizení inventáře vymáhány soudní cestou.
 4. Zjistí-li ubytovaný, že ubytování neodpovídá smluvním podmínkám, má právo tuto skutečnost reklamovat. Reklamaci je třeba uplatnit u pověřeného pracovníka školy, nebo přímo na sekretariátě školy a to bez zbytečného odkladu.
 5. Ubytovaný opustí pokoj do 9:00 hodin v den, kdy mu končí pobyt.

Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2008

V Mohelnici dne 31. srpna 2008

Mapa

Kontakt


Obchodní akademie
Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice
tel: 583 430 506
oam@oam.cz


2017 OA Mohelnice
čez     facebook     prodecad     prodecad     prodecad